Sam Wheeler
Status:
Active
Title:
Teacher
Roles: Teacher
DAQ#:
Megan Alvord
Status:
Active
Title:
Teacher
Roles: Teacher
DAQ#:
Alison Bulson
Status:
Active
Title:
Teacher
Roles: Teacher
DAQ#: 6780
NIcole Preiser
Status:
Active
Title:
Teacher
Roles: Teacher
DAQ#:
Brooke Nelson
Status:
Title:
Roles: Teacher
DAQ#:
Marteen Nolan
Status:
Title:
Teacher
Roles: Teacher
DAQ#:
Kelly O'Shea
Status:
Title:
Roles: Teacher
DAQ#: 7043
Charles Payne
Status:
Title:
Roles: Teacher
DAQ#:
Ben Wright
Status:
Title:
Roles: Teacher
DAQ#:
Danielle McDermott
Status:
Active
Title:
Mentor
Roles: Center Admin, Non-Teacher(Evaluator, Fellow)
DAQ#:
Robert Baker
Status:
Title:
Roles: Center Admin, Teacher
DAQ#:
Trish Baker
Status:
Title:
Roles: Teacher
DAQ#:
Kenneth Cecire
Status:
Title:
Roles: Administrator, Teacher
DAQ#:
Michael Wadness
Status:
Title:
Teacher
Roles: Center Admin, Teacher
DAQ#: 6865
dave trapp
Status:
Active
Title:
Lead Teacher
Roles: Center Admin, Teacher
DAQ#:
Debbie Gremmelsbacher
Status:
Title:
Roles: Center Admin, Teacher
DAQ#:
Antonio Delgado
Status:
Title:
Roles: Center Admin, Teacher
DAQ#: 6400 6401
Darwin Smith
Status:
Title:
Roles: Teacher
DAQ#:
Dan Karmgard
Status:
Title:
Roles: Administrator, Center Admin, Teacher
DAQ#: 5067 6161 6171 6177 9999 5077
Kathleen Kowsky
Status:
Active
Title:
Teacher
Roles: Teacher
DAQ#: 6400 6401
Tim Morrison
Status:
Title:
Roles: Teacher
DAQ#: 6400
James Small
Status:
Active
Title:
Teacher
Roles: Teacher
DAQ#: 6400
Pote Pothongsunan
Status:
Title:
Roles: Teacher
DAQ#:
Antoine (Tony) Love
Status:
Title:
Roles: Teacher
DAQ#:
Joel Klammer
Status:
Active
Title:
Teacher
Roles: Teacher
DAQ#:
Jesus Hernandez
Status:
Title:
Roles: Teacher
DAQ#:
Jeff Burmester
Status:
Title:
Roles: Teacher
DAQ#:
CSV